ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE

Technologia obsługi technicznej i napraw oraz zaopatrzenie materiałowe tak ściśle wiążą się ze sobą, że organizacja jednego z tych elementów z po­minięciem drugiego będzie zawsze niepełna. Niepowiązanie ich z sobą bę­dzie powodem stałych zakłóceń w pracy stacji obsługi i napraw pojaz­dów samochodowych.Niepełne lub nieścisłe dane technologiczne dla zaopatrzenia, dotyczące ze­stawień części zamiennych i materiałów, ich nazw, wymiarów, liczby oraz terminów dostawy będą wielkim utrudnieniem w pracy stacji obsługi. Nienależycie zorganizowane zaopatrzenie materiałowo-techniczne, nawet przy utrzymaniu w stanie należytym wszystkich innych niezbędnych da­nych z opracowań technologicznych, nie będzie w stanie zagwarantować dostawy na czas potrzebnych części zamiennych i materiałów. Nawet do­brze zorganizowana pod względem technologicznym stacja obsługi nie będzie mogła sprawnie pracować przy źle prowadzonym zaopatrzeniu. Często łatwiej przychodzi pokonać usterki technologiczne przy sprawnie funkcjonującym zaopatrzeniu, ponieważ trudność w wykonaniu jakiejś operacji może zawsze być usunięta przy zastosowaniu odmiennej operacji. Nie można jednak wykonać żadnej operacji, do której będzie brakowało niezbędnych części zamiennych i materiałów.Zaopatrzenie materiałowo-techniczne traktować więc należy jako część składową technologii obsług i napraw pojazdów samochodowych, tym bar­dziej że coraz powszechniej przechodzi się na system wymiany zespołów, podzespołów i części.Ze stwierdzeń powyższych wynikają następujące wnioski:organizacja zaopatrzenia powinna się odbywać równocześnie z opraco­wywaniem technologii obsługi technicznej i napraw bieżących w stacji ob­sługi,asortyment i stan liczbowy części zamiennych i materiałów w maga­zynie powinien być stale utrzymywany na poziomie zapewniającym rów­nomierność pracy stacji obsługi,uruchomienie magazynu zaopatrzenia materiałowego w części zamien­ne powinno mieć miejsce równocześnie z uruchomieniem pracy samej sta­cji obsługi i napraw bieżących,— organizacja pracy magazynu musi być dostosowana do organizacji pra­cy stacji obsługi, jej zmianowości, dokumentacji itp.Zadaniem zaopatrzenia materiałowo-technicznego będzie więc:ustalenie potrzeb stacji obsługi w zakresie części zamiennych i mate­riałów,zapewnienie równomiernej dostawy części zamiennych i materiałów w asortymencie i liczbach określonych potrzebami technologicznymi,należyte ewidencjonowanie, przechowywanie i konserwacja części za­miennych i materiałów w magazynie,sprawne przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu części zamiennych i materiałów.Służba zaopatrzenia zamawia części zamienne, potrzebne w stacji obsługi na podstawie katalogów.

Comments

comments