Zaopatrzenie w wodę

Układy chłodzenia silników najczęściej są oparte na zasadzie chłodzenia płynami. W praktyce, poza omówionymi już specjalnymi płynami chło­dzącymi często stosuje się do układów chłodzenia wodę. W przypadku bezgarażowego przechowywania pojazdów w okresach zimo­wych zachodzi konieczność codziennego spuszczania wody z układów chło­dzenia po pracy i napełniania ich przy wyjeździe.Częste wymiany wody powodują osadzanie się kamienia (kotłowego) w u-kładzie chłodzenia, co zmniejsza jego sprawność w zakresie chłodzenia. Z tych względów wszędzie, gdzie to jest możliwe do chłodnic należy uży­wać wody miękkiej. W przypadku bowiem wydzielenia się znacznej war­stwy kamienia kotłowego zachodzi konieczność płukania układów chłodze­nia.Dla ułatwienia rozruchu silnika, jak i dla zabezpieczenia układu chłodze­nia przed zamrożeniem w trakcie tych czynności, pożądane jest wlewanie wody gorącej.Z tych względów place postojowe muszą być uzbrojone w punkty poboru wody zimnej i gorącej urządzone w sposób ułatwiający napełnianie ukła­dów chłodzenia.Rozdział 21Różnorodność konstrukcji, budowy i współdziałania mechanizmów w po­szczególnych markach i typach pojazdów wymaga prowadzenia instruk­tarzu pracowników stacji obsługi.W tym celu nadzór techniczny powinien gromadzić fabryczną dokumen­tację techniczną dotyczącą wykonywania obsług i napraw poszczególnych marek i typów pojazdów. W oparciu o tę dokumentację należy uzupełnić szczegółowe instrukcje robocze dla poszczególnych stanowisk i prowa­dzić przeszkolenie pracowników pracujących na tych stanowiskach. Jak tego rodzaju instruktarz technologiczny ma wyglądać i jakiego za­kresu dotyczyć oraz jakimi narzędziami należy się posługiwać, niech po­służy kilka przykładów, które podajemy, a mianowicie:sprawdzanie ciśnienia sprężania w silniku,szlifowanie zaworów i gniazd zaworowych,regulacja silnika.Wybrane przykłady są istotne dla utrzymania stanu technicznego pojazdu oraz zapewnienia niskiego zużycia paliwa. Dotyczą one prac, których wy­konanie wymaga ścisłego przestrzegania warunków technicznych, a któ­re często są wykonywane w sposób niewłaściwy ze szkodą dla stanu tech­nicznego naprawianego pojazdu. Mogą być także wskazówką dla mniej­szych stacji obsług, jak dane prace powinny być wykonane i jeśli nie ma możliwości wykonania ich w sposób prawidłowy, to powinny być zanie­chane i przekazane do wykonania stacji obsług i napraw wyższego rzędu. Przekazywanie pracownikom stacji obsługi najnowszej informacji techni­cznej może odbywać się w różny sposób, np. w formie instrukcji wręcza­nej pracownikowi, aby mógł ją dobrze przestudiować, w formie biuletynu i informacji na miejscu pracy, wreszcie w formie tablicy-wywieszki na stanowisku pracy, aby pracownik mógł zawsze się nią posłużyć.

Comments

comments