Zaplecze techniczne transportu samochodowego

Odmienne od publicznego zaplecza technicznego motoryzacji jest poję­cie własnego zaplecza technicznego transportu samochodowego. Własne techniczne zaplecze transportu samochodowego jest to zespół środków i za­trudnionych pracowników, zaangażowanych w utrzymanie pojazdów sa­mochodowych, pracujących w transporcie samochodowym publicznym, branżowym lub własnym.W praktyce pojęcie zaplecza technicznego transportu samochodowego jest zawężane do transportu samochodowego zorganizowanego w przedsiębior­stwa, zakłady lub gospodarstwa samochodowe.Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jest to jednostka organizacyjna spełniająca warunki przewidziane dla przedsię­biorstw w gospodarce krajowej (osobowość prawna, pełny wewnętrzny roz­rachunek gospodarczy, wpis do rejestru przedsiębiorstw itd.). Podstawową działalnością przedsiębiorstwa transportu samochodowego jest świadczenie usług przewozowych i innych towarzyszących całemu cyklowi transporto­wemu.Przedsiębiorstwa transportu samochodowego mogą być publiczne lub branżowe.Zakład transportu samochodowego jest to jednostka or­ganizacyjna na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, prowa­dząca działalność transportową i odpowiadająca następującym warunkom:ma kilkadziesiąt lub kilkaset pojazdów samochodowych,ma organizację wewnętrzną ustaloną odrębnym regulaminem lub na podstawie wyodrębnionej części regulaminu jednostki macierzystej,prowadzi działalność transportową na podstawie planu transportu sa­mochodowego,ma niezbędną liczbę odpowiednio kwalifikowanego personelu nadzo­ru.Gospodarstwo transportu samochodowego jest to ko­mórka przedsiębiorstwa nietransportowego lub zakładu nietransportowego, prowadzona na zasadach ograniczonego wewnętrznego rozrachunku gos­podarczego i spełniająca następujące warunki:ma kilkadziesiąt pojazdów samochodowych,prowadzi transport samochodowy niezarobkowy, jako działalność po­mocniczą dla jednostki macierzystej,jest wyodrębniona w regulaminie jednostki macierzystej w komórkę organizacyjną,dysponuje dwoma kwalifikowanymi fachowcami z zakresu transportu samochodowego.W niezorganizowanym transporcie samochodowym występują drobne gospodarstwa samochodowe nie prowadzone według za­sad obrachunku obowiązującego w zorganizowanym transporcie samocho­dowym.

Comments

comments