ZARYS TECHNOLOGII

Technologią prac obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych na­zywamy procesy technologiczne wykonywane na specjalnych stanowis­kach w stacji obsługi, w celu utrzymania stanu technicznego pojazdu w go­towości do pracy. Odpowiednio zastosowana technologia powinna zape­wniać niezawodność i trwałość pojazdów samochodowych oraz zapobiegać zmianom ich stanu technicznego.W technologii prac obsługowo-naprawczych rozróżnić można następujący podział stanowisk i czynności na nich wykonywanych:1) stanowiska i czynności przygotowawcze do właściwej obsługi bądź na-prawy pojazdów samochodowych, z wyodrębnieniem:stanowisk sprzątania pojazdów samochodowych,stanowisk mycia pojazdów samochodowych,stanowisk smarowania pojazdów samochodowych,2) stanowiska i czynności właściwej obsługi i naprawy z wyodrębnieniem:stanowisk uniwersalnych obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,stanowisk specjalizowanych kontroli i diagnostyki pojazdów samocho­dowych.Dla każdego wyodrębnionego stanowiska, w stacji obsługi o pełnym za­kresie obsługowo-naprawczym, opracowano odpowiednie zestawy wypo­sażenia w urządzenia, maszyny, przyrządy i narzędzia, podane w rozdzia­łach 11 i 13.Wyposażenie stacji obsługi rodzajowo i liczbowo określa się w opracowa­niu technologicznym i ujmuje w formie zestawienia. Zestawienie takie za­wiera wiele danych, niezbędnych do prawidłowej organizacji pracy, a mia­nowicie:a) nazwę przedmiotu, b) typ, c) liczbę, d) wymiary obrysu, e) powierzch­nię przedmiotu, f) koszt zakupu.Wyposażenie używane w stacji obsługi łączy się zwykle w następujące grupy:obrabiarki, oznaczane literą O,maszyny, oznaczane literą M,urządzenia, oznaczane literą U,przyrządy, oznaczane literą P,narzędzia, oznaczane literą N.Każdemu stanowisku obsługowo-naprawczemu odpowiada właściwy ze­staw wyposażenia, co umożliwia dokładne określenie wielkości powierz­chni stanowiska.Zestawienia wyposażenia, podane w tablicach rozdziału 10 i następnych, opracowano przykładowo dla stacji obsługi zajezdni samochodowej trzech wielkości, na 400, 200 i 100 pojazdów samochodowych. To rozróżnienie wy­raźnie wskazuje na potrzebę tworzenia możliwie dużych zajezdni ze sta­cjami o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym, jako bardziej ekonomi­cznych.Fabryki produkujące pojazdy samochodowe nie dostarczają wyposażenia stacjom obsługi. Koordynatorem produkcji i sprzedaży urządzeń obsługo-wo-naprawczych jest Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych (FOUS) a ich sprzedaż prowadzi Branżowe Biuro Obrotu Polmozbyt, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 71. Wyposażenie stacji obsługi, w szczegól­ności takie, jak obrabiarki, maszyny, urządzenia i narzędzia, odpowiada­jące warunkom technologicznym i rodzajowi pracy wykonywanej w sta­cji obsługi zamawiać należy w Polmozbycie na podstawie katalogów tej firmy.

Comments

comments