Zbyt ciężki pływak

Objawy. Jeżeli pływak gaźnika jest zbyt ciężki, obserwuje się obja­wy podobne jak w razie nieszczelności zaworu iglicowego w komorze pływakowej (patrz punkt poprzedni).Przyczyny. Pływak gaźnika może być lub stać się zbyt ciężki z roz­maitych powodów. Najważniejsze z nich, to:2.Zastosowanie zastępczego pływaka, zamiast oryginalnego (np. z in­nego typu gaźnika). W razie wymiany pływaka nie wolno zakładać jakiegokolwiek dowolnie dobranego innego pływaka, a zwłaszcza prze­widzianego do odmiennego typu gaźnika. Poziom paliwa w komorze pływakowej, a tym samym i w rozpylaczach, jest bowiem ustalony przez zakład produkcyjny i wszelkie samowolne zmiany lub też własne „ulepszenia” nie tylko nie polepszą działania gaźnika, ale wręcz od­wrotnie, będą na pewno powodować niedomagania w pracy silnika (przejawiające się przede wszystkim w spadku mocy i w przedwczes­nym zużyciu elementów silnika).3.Niewyważenie pływaka po lutowaniu. W razie przedziurawienia pływaka można go naprawić przez lutowanie. Po zalutowaniu jednak pływak może stać się cięższy i należy go wyważyć, aby zapewnić pier­wotny stopień jego zanurzenia.4.Przedziurawienie pływaka. Nieszczelny pływak zanurza się głę­biej, wskutek przeciekania do jego wnętrza paliwa. Przedziurawiony pływak należy zalutować i odpowiednio wyważyć.Zmiana gatunku paliwa na inny o mniejszym ciężarze właściwymniż paliwa dotychczas stosowanego. W paliwie o zbyt małym ciężarze właściwym pływak zanurza się zbyt głęboko, wskutek czego poziom pa­liwa w komorze pływakowej jest zbyt wysoki (objawy jak w razie za­łożenia zbyt ciężkiego pływaka).Naprawa. Pływak zbyt ciężki należy wymienić na odpowiedni i właściwie dobrany do danego typu gaźnika. W celu uzyskania wymaganego poziomu paliwa w komorze pływakowej można również odgiąć nieco ramię pływaka lub dźwigienkę iglicy (albo też zmienić liczbę podkładek pod gniazdem zaworu iglicowego), w następstwie czego za­pewnia się odpowiednio niższy poziom paliwa w komorze pływakowej.Sprawdzając ciężar pływaka należy skontrolować jednocześnie szczel­ność zaworu iglicowego w komorze pływakowej (patrz punkt poprzed­ni), gdyż nieszczelność zaworu powoduje podobne skutki, jak i zało­żenie zbyt ciężkiego pływaka.Szczelność pływaka sprawdza się przez zanurzenie go w naczyniu z gorącą wodą. Jeżeli istnieje jakaś nieszczelność, uchodzące pęcherzyki powietrza wskazują od razu miejsce uszkodzenia. Przed przystąpie­niem do lutowania przedziurawionego pływaka trzeba powiększyć otwór i z lekka podgrzać pływak, aby paliwo mogło wyparować z jego wnętrza. Otwór w pływaku należy zalutować używając jak najmniej­szej ilości cyny i usuwając jej nadmiar, aby nie powiększyć ciężaru pływaka. Po naprawie trzeba pływak wyważyć.Wskazania. Po naprawie lub wymianie uszkodzonego pływaka zawsze trzeba sprawdzić rzeczywisty poziom paliwa w komorze pływa­kowej.

Comments

comments