Zbyt duża przepustowość dyszy paliwa biegu jałowego

Objawy. Zbyt duża przepustowość dyszy paliwa w urządzeniu biegu jałowego powoduje, że regulacja prędkości biegu jałowego silnika (za pomocą śruby regulacyjnej) sprawia trudności i powoduje zwiększenie zużycia paliwa (nie daje spodziewanego wyniku).Przyczyny. Zwiększenie przepustowości dyszy paliwa może nastą­pić tylko wskutek rozkalibrowania jej kanalika — zwłaszcza w razie czyszczenia jej twardym przedmiotem. Niekiedy powodem niedoma­gania jest założenie do gaźnika zastępczej dyszy o zbyt dużej przepu­stowości zamiast oryginalnej.Naprawa. Jeżeli stwierdza się, że dysza paliwa w urządzeniu biegu jałowego ma zbyt dużą przepustowość, dyszę taką należy wymienić na inną o odpowiedniej przepustowości, w miarę możności na nową.Aby zapewnić prawidłowe działanie gaźnika, należy sprawdzać co jakiś czas przepustowość wszystkich jego dysz paliwa.Przeważnie przepustowość dysz paliwa sprawdza się w ramach obsłu­gi sezonowej (na wiosnę i na jesieni), a ponadto w każdym przypadku, kiedy stwierdza się nadmierne zużycie paliwa wskutek niedomagań gaź­nika. Istnieje bowiem zawsze prawdopodobieństwo zaślepienia lub zmniejszenia wolnego przelotu kanalika w którejś dyszy smolistymi osadami wydzielającymi się z paliwa lub rozkalibrowania kanalika w następstwie ścierającego działania zanieczyszczeń mechanicznych, za­wartych w paliwie.Doraźne sprawdzenie przepustowości dyszy polega na skontrolowaniu wielkości kalibrowanego kanalika. Znajomość rzeczywistej średnicy dyszy paliwa jednak nie informuje jeszcze o jej przepustowości, ponie­waż na intensywność przepływu paliwa przez kanalik wywiera wpływ wiele innych czynników związanych z konstrukcją dyszy. Dlatego dysze0 jednakowych średnicach kanalików mogą się znacznie różnić pod względem przepustowości.Właściwości dyszy paliwa najlepiej jest określać na podstawie wy­ników pomiaru jej rzeczywistej przepustowości. Próba taka polega na ustaleniu, jaka ilość (w cm3) wody o temperaturze 19 … 21°C prze­pływa przez badaną dyszę w ciągu 1 minuty wskutek różnicy ciśnień1 m słupa wody. Przepustowość dysz paliwa mierzy się za pomocą specjalnych przyrządów zwanych przepływomierzami.Jeżeli kalibrowane kanaliki, spełniające zadania dysz paliwa, wyko­nane są w kanałach lub ściankach korpusu gaźnika, pomiar ich prze­pustowości przy użyciu wody sprawia trudności. W takich przypadkach określa się tylko rzeczywiste średnice dyszy za pomocą stożkowej iglicy-przymiaru. Na stożkową końcówkę wyskalowanej iglicy nanosi się cienką warstwę tuszu, po czym wsuwa się ostrożnie iglicę do kanalika w dyszy aż do oporu (lekkiego). Ślad odcisku obrzeża kanalika umożli­wia odczytanie bezpośrednio z podziałówki rzeczywistej średnicy kali­browanego kanalika.Wskazania. Nigdy nie należy samowolnie zmieniać przepustowości dysz paliwa w gaźniku lub wymieniać oryginalnych dysz paliwa na inne (np. o większej przepustowości w celu „poprawienia” pracy sil­nika). „Ulepszenia” takie dają tylko pozorne korzyści i zawsze w kon­sekwencji powodują przedwczesne zużycie silnika.

Comments

comments