Zbyt duże luzy w przegubach układu kierowniczego

Kierowane koła samochodu są połączone ze sobą przez układ zwrotni­czy w postaci drążków i dźwigni połączonych przegubowo. Podstawo­wymi elementami układu zwrotniczego są: ramiona zwrotnic oraz drążki kierownicze — podłużny i poprzeczny.Objawy. Nadmierne luzy w przegubach układu kierowniczego lub poluzowanie się ramion zwrotnic wywołują drgania kół przed­nich podczas ruchu samochodu, przy czym można zwykle zauważyć zbyt duży luz koła kierownicy.Przyczyny. Nadmierny luz w przegubach drążków kierowniczych (w wyniku zużycia wkładek dociskowych, a niekiedy pęknięcia spręży­ny amortyzującej), podobnie jak i inne luzy w układzie kierowniczym, są z reguły następstwem normalnego zużycia, a często niedbałej obsługi lub nieumiejętnego prowadzenia samochodu.Naprawa. Zbyt duże luzy w większości przegubów drążków kie­rowniczych (nie we wszystkich) można usunąć przez regulację nacisku wkładek końcówek drążków kierowniczych na sworznie kuliste, zmie­niając odpowiednio wstępne napięcie sprężyn przez dokręcanie korków gwintowanych na końcach drążków (nadmiernemu dociskowi przeciw­stawia się ogranicznik napięcia sprężyny).Luzy w przegubach drążków kierowniczych reguluje się dopiero po wyregulowaniu luzu w przekładni kierowniczej. Inaczej bowiem łatwo można popełnić omyłkę, przyjmując np. brak luzu w zazębieniu prze­kładni kierowniczej za brak luzów w przegubach drążków lub od­wrotnie.W niektórych przegubach, tzw. samonastawnych, nadmierne luzy są samoczynnie zmniejszane.Jeżeli sworznie kuliste są już zużyte, zmniejszenie nadmiernych lu­zów w przegubach drążków kierowniczych usztywnia układ zwrotni­czy, ponieważ spłaszczenia główek kulistych sworzni utrudniają ruchydrążków kierowniczych, a więc i prowadzenie samochodu. Dlatego do­puszczalne jest, w razie zużycia sworzni kulistych, pozostawienie zwięk­szonych nieco luzów w przegubach drążków kierowniczych (o jeden obrót — nie więcej). Nadmiernie zużyte sworznie kuliste należy jak najszybciej wymienić na nowe.Wskazania. Wkładki przegubów drążków kierowniczych powinny być tak osadzone, aby gniazda sworzni kulistych znajdowały się dokład­nie na osi drążka. Inaczej bowiem obrzeża gniazda podczas ruchu samo­chodu szybko niszczą główkę sworznia kulistego.Luzy dźwigni kierowniczych w gniazdach zwrotnic usuwa się przez dociąganie nakrętek. Jeżeli to nie pomaga, należy wymienić dźwignie na nowe. Podczas kontroli luzów należy sprawdzić, czy dźwignie nie są zwichrowane i czy leżą w jednej płaszczyźnie (co można sprawdzićprzez zmierzenie równoległości drążka poprzecznego do poziomej na­wierzchni, np. betonowej podłogi).Jeżeli kierowane koła samochodu są zawieszone niezależnie, trzeba sprawdzić i wyregulować nie tylko luzy wszystkich połączeń przegubo­wych w układzie zwrotniczym, ale również i luzy w przegubach elementów zawieszenia (wahaczy, drążków itp.).Aby ograniczyć intensywność zużywania się części układu zwrotni­czego, należy regularnie smarować okresowo wszystkie połączenia prze­gubowe drążków kierowniczych.

Comments

comments