Zbyt małe luzy zaworów

Napełnienie cylindrów mieszanką zależy przede wszystkim od pra­widłowości doprowadzenia do nich mieszanki i odpływu gazów spali­nowych. Prawidłowość tę powinna zapewnić odpowiednia regulacja lu­zów zaworów. Rozregulowanie się luzów zaworów powoduje zaburzenia w pracy silnika, objawiające się zmniejszeniem mocy użytecznej i nie-regularnością biegu silnika.Objawy. Wskutek zbyt małego luzu zaworu jego grzybek nie osiada szczelnie w swym gnieździe, gdyż w miarę nagrzewania się trzonka zaworu maleje coraz bardziej i w końcu zanika w ogóle luz zaworu, konieczny z uwagi na prawidłowe przyleganie pod naciskiem sprężyny grzybka zaworu do gniazda. Brak luzu sprawia, że podczas suwu sprę­żania część uprzednio zassanej mieszanki uchodzi przez szczelinę mię­dzy gniazdem i uniesionym ponad nie grzybkiem zaworu z powrotem do kanału ssącego.W wyniku tego w cylindrze spalona zostaje mniejsza ilość paliwa, a tym samym spada moc silnika. Co więcej, podczas suwu pracy część gorących gazów przedostaje się z cylindra do przewodu ssącego, powo­dując zapalenie mieszanki (tzw. strzelanie w gaźniku).Przyczyny. Zbyt małe luzy zaworów mogą być wynikiem niewła­ściwego ustawienia w czasie regulacji (regulacja „na oko”).Naprawa. Luzy zaworów reguluje się na zimno, tzn. przed urucho­mieniem zimnego silnika, albo na gorąco (po nagrzaniu się silnika) — zależnie od zaleceń wytwórni ).Luz zaworu reguluje się po zupełnym opuszczeniu się zaworu na gniazdo, kiedy popychacz opiera się o cylindryczną część krzywki (zwykle po ustawieniu tłoka w okolicy zwrotu zewnętrznego, po wyko­naniu suwu sprężania). Luz zaworu mierzy się za pomocą szczelinomierza.Luzy zaworów silników górnozaworowych (z wiszącymi zaworami) reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych w dźwigienkach zaworów rozrządu, a w silnikach dolnozaworowych za pomocą śrub regulacyj­nych popychaczy.Jeżeli luzy zaworów reguluje się na gorąco, przy pewnej wprawie można tę czynność wykonać w silniku górnozaworowym podczas jego pracy na biegu jałowym. W silnikach dolnozaworowych regulacja za­worów podczas pracy silnika jest trudna i dlatego wykonuje się ją z reguły po zatrzymaniu silnika.Wskazania. Sprawność silnika w dużej mierze zależy od właściwej regulacji luzów zaworów. Z tego względu kierowca powinien oriento­wać się dokładnie co do wielkości luzów zaworów w silniku swego sa­mochodu. Luzy zaworów należy regulować bardzo starannie, ściśle we­dług wytycznych, podanych w instrukcji obsługi.

Comments

comments