Zbyt niski poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy

Objawy. Niedostateczna ilość wody w chłodnicy powoduje przegrze­wanie się silnika (temperatura cieczy chłodzącej wskazywana przez ter­mometr przekracza 95°C). Po zdjęciu pokrywy wlewu chłodnicy wy­raźnie widać zbyt niski poziom (woda powinna wypełniać prawie cały górny zbiornik chłodnicy, do wysokości rurki przelewowej).Jeżeli poziom cieczy w górnym zbiorniku chłodnicy jest zbyt niski, utrudnia to krążenie cieczy chłodzącej. W termosyfonowym układzie chłodzenia (np. DKW lub IFA F8) w razie zbyt niskiego poziomu cieczy w chłodnicy ustaje w ogóle krążenie cieczy chłodzącej, której część wrze wówczas w kadłubie pracującego silnika, a reszta chłodzona jest w rdzeniu chłodnicy. W rezultacie ilość cieczy chłodzącej szybko maleje wskutek intensywnego parowania, a głowica cylindrów i górne części kadłuba silnika coraz silniej się rozgrzewają (w miarę obniżania się po­ziomu cieczy chłodzącej).Przyczyny. Powodem zbyt niskiego poziomu wody w chłodnicy jest przeważnie niedopatrzenie kierowcy, który zapomina o obowiązku kon­troli układu chłodzenia i konieczności uzupełniania cieczy chłodzącej przed wyjazdem w drogę. Ponadto dość częstym powodem obniżania się poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy są nieszczelności układu chło­dzenia (patrz punkt następny).Naprawa. Każdy ubytek cieczy chłodzącej należy uzupełnić możli­wie jak najszybciej. W przypadku przegrzania się silnika wskutek zbyt niskiego poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy, gdy np. ciecz częścio­wo wyciekła z jakiegoś powodu lub wyparowała, do chłodnicy trzeba dolewać ciecz chłodzącą powoli i stopniowo — niewielkimi porcjami. Silnik powinien wówczas pracować na biegu jałowym. Podczas uzupeł­niania ubytków cieczy chłodzącej w chłodnicy należy zwracać uwagę, aby nie oblać rozgrzanego kadłuba silnika lub głowicy cylindrów zim­ną wodą, ponieważ łatwo może to spowodować ich pęknięcie. Jednocze­śnie należy unikać zwilżania cieczą rdzenia chłodnicy, gdyż sprzyja to osiadaniu pyłu i przyspiesza zanieczyszczanie się chłodnicy z zewnątrz. W okresie zimowym oblana wodą chłodnica obmarza lodem, co po­garsza warunki chłodzenia i niszczy farbę lub lakier.Do układu chłodzenia wodę trzeba nalewać tylko przez lejek z siatką. W razie zaniedbania tego, do układu chłodzenia łatwo przedostają się zanieczyszczenia mechaniczne, które zamulają jego wnętrze.Woda używana do chłodzenia silników powinna być miękka, najle­piej destylowana (dobra jest również czysta woda deszczowa lub ze śniegu). W razie braku miękkiej wody dobrze jest stosować wodę prze­gotowaną i przefiltrowaną przez tkaninę (np. gęste płótno lniane).Wskazania. Sprawdzić przed każdym wyjazdem w drogę poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy oraz szczelność wszystkich połączeń. Pod­czas jazdy trzeba okresowo sprawdzać, czy poziom cieczy w chłodnicy jest prawidłowy.

Comments

comments