Zbyt niski poziom elektrolitu w ogniwach

Objawy. Płyty w ogniwach akumulatora kwasowego powinny być zawsze całkowicie zatopione w elektrolicie. Z tego względu wymaga się zwykle, aby poziom elektrolitu w ogniwach utrzymywał się 12 .. … 15 mm powyżej górnych obrzeży płyt.Poziom elektrolitu w każdym ogniwie jest na ogół dobrze widoczny po odkręceniu korka wlewowego. Zbyt niski poziom elektrolitu w ogni­wach powoduje spadek pojemności akumulatora, wskutek czego uru­chamianie silnika za pomocą rozrusznika sprawia trudności (rozrusznik nie może obrócić wału korbowego silnika).Przyczyny. Najczęstszym powodem obniżenia się poziomu elektro­litu w ogniwach akumulatora jest parowanie wody destylowanej (zwłaszcza w okresie letnim) oraz jej rozkład podczas ładowania (natlen i wodór). Obniżenie poziomu elektrolitu może być również na­stępstwem ubytku elektrolitu wskutek rozlania lub wycieku (np. w ra­zie pęknięcia naczynia ogniwa lub obudowy akumulatora).Naprawa. Ponieważ praktycznie kwas siarkowy nie paruje, uzupeł­nianie ubytku elektrolitu polega na dolewaniu do ogniw samej tylko wody destylowanej (a nie elektrolitu), aż do uzyskania właści­wego poziomu.Dolewanie kwasu siarkowego jest konieczne tylko wyjątkowo, np. w razie wylania się lub wycieku elektrolitu z akumulatora. W takich przypadkach należy zbadać areometrem ciężar właściwy elektrolitu •wewnątrz każdego ogniwa. Ciężar właściwy eletrolitu w ogniwach cał­kowicie naładowanego akumulatora powinien wynosić 1,285 G/cm3(32°Be). Dolewany elektrolit powinien mieć taką samą gęstość, jak elektrolit znajdujący się w ogniwach akumulatora.Wodę destylowaną z zasady dolewa się przed ładowaniem akumu­latora (patrz punkt 1.6.9). Postępowanie takie zapewnia dokładne wy­mieszanie wody z elektrolitem podczas procesu ładowania.Poziom elektrolitu w ogniwach sprawdza się za pomocą zwykłej rurki szklanej o średnicy wewnętrznej 3 … 5 mm.

Comments

comments