Zużycie gładzi cylindrów

Objawy. Przez zużycie cylindra trzeba rozumieć takie zużycie gładzi cylindra, wskutek którego przekrój poprzeczny cylindra utracił właści­wy kształt koła lub też kiedy różnice średnic cylindra, mie­rzone na różnych wysokościach, przekraczają dopuszczalne odchyłki.O nadmiernym zużyciu cylindrów (zwykle połączone z zużyciem płaszczy tłoków — patrz punkt 2.3.1) świadczą:— spadek mocy użytecznej silnika (samochód nie rozwija prędkości ma­ksymalnej, mała zrywność); zwiększona hałaśliwość, drgania i nieregularność pracy silnika; nadmierne zużycie paliwa i oleju (w stosunku do średniego, normalnego); przedmuchy spalin do skrzyni korbowej (podczas pracy z wywietrznika kadłuba lub wlewu oleju wydobywają się spaliny);stalowo-błękitny dym w spalinach, świadczący o przedostawaniu się oleju silnikowego do komór spalania;zbyt niskie ciśnienie sprężania w cylindrach.Należy podkreślić, że wymienione wyżej objawy nie występują nagle, lecz nasilają się powoli, wskutek czego uchodzą często uwadze kie­rowcy, który przyzwyczaił się do nich i nie ocenia właściwie ich zna­czenia.Przyczyny. Zużycie gładzi cylindrów silnika jest przeważnie następ­stwem normalnego ich zużycia eksploatacyjnego. Natomiast stwier­dzane dość często przyspieszone zużycie gładzi cylindrów jest zwykle skutkiem:— nieprawidłowego smarowania (w wyniku np. przegrzewania się sil­nika, niedostatecznego chłodzenia, usterek w układzie smarowaniaitp.);— stosowania niewłaściwego oleju;. — zaniedbywania obsługi filtrów powietrza i oleju;nieprzestrzegania obowiązku uzupełniania i terminowej wymiany oleju lub prawideł docierania silnika;pracy silnika na zbyt bogatej mieszance;zacierania się tłoków.Podczas rozruchu zimnego silnika do cylindrów napływa bogata, nie­jednorodna i przesycona ciekłym paliwem mieszanka, która spłukuje warstewki oleju (filmu olejowego) z gładzi cylindrów. Doprowadza to z jednej strony do powstania warunków tarcia suchego, a z drugiej strony zmniejsza odporność gładzi na korozję. Równie szkodliwe skutki pociąga za sobą wielokrotne powtarzanie prób rozruchu silnika z posłu­giwaniem się zasysaczem albo też jazda z włączonym zasysaczem. Należy mieć na uwadze, że urządzenie rozruchowe i zasysacz w gaźniku służą jedynie do ułatwienia rozruchu silnika.Liczne badania i próby przeprowadzone w różnych warunkach wy­kazały, że wspomniane czynniki znacznie skracają przebieg międzyna­prawczy silnika, przede wszystkim wskutek przedwczesnego zużycia gładzi cylindrów.Naprawa. Naprawę zużytych cylindrów (łączy się to zwykle z na­prawą całego silnika) wykonuje się w dwojaki sposób:jeżeli silnik ma wymienne tuleje cylindrów, naprawa cylindrów polega na wymianie tulei;— cylindry wykonane w kadłubie silnika naprawia się przez ich prze­toczenie lub przeszlifowanie. Bez względu na sposób naprawy gładzi cylindrów trzeba zwyklewymienić tłoki na nowe.Wskazania. Intensywność zużycia gładzi cylindrów można zmniej­szyć przez odpowiednie jej smarowanie właściwym olejem (zaleca­nym przez wytwórcę), a ponadto przez utrzymywanie prawidłowej re­gulacji wyprzedzenia zapłonu (niedopuszczanie do spalania detonacyj­nego) i chronienie silnika przed przegrzaniem lub przechłodzeniem.Olej silnikowy wskutek działania wysokich temperatur i ciśnienia traci stopniowo swoje właściwości smarne, a ponadto ulega coraz sil­niejszemu zanieczyszczeniu nagarem, cząstkami metalu i wodą oraz rozcieńczeniu przez paliwo przenikające z komór spalania do miski olejowej. Zmusza to do okresowej wymiany zużytego oleju silnikowego na świeży w terminach określonych przez producenta silnika. Olej trzeba wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, gdy jest on jeszcze gorący. Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom oleju w misce olejowej i w razie potrzeby od razu uzupełnić ewentu­alny ubytek.

Comments

comments