Zużycie krzywek wału rozrządu

Objawy. Zużycie krzywek wału rozrządu, jest najpoważniejszym jego uszkodzeniem. Wskutek zużycia krzywki zmniejsza się bowiem czas otwarcia zaworu i wysokość jego podniesienia ponad gniazdo. Po­garsza to napełnienie cylindra mieszanką (zawór ssący) lub utrudnia uchodzenie spalin (zawór wydechowy), co pociąga za sobą wydatny spadek mocy silnika. Ponadto silnik pracuje nierównomiernie (zwłasz­cza na biegu jałowym). Znaczne zużycie krzywek wału rozrządu może powodować pękanie sprężyn zaworów, hałaśliwą pracę rozrządu itp.Przyczyny. Zmiana kształtu krzywek wału rozrządu jest albo wy­nikiem normalnego zużycia eksploatacyjnego, albo ujawnia się przed­wcześnie, wskutek niedbałej obsługi lub konserwacji silnika (np. w wy­niku skorodowania w razie długotrwałego postoju samochodu na otwar­tej przestrzeni).Naprawa. Krzywki wału rozrządu naprawia się zwykle tylko w ra­mach naprawy głównej silnika. Drobne rysy, wżery i zadziory na bież­niach krzywek można wygładzić papierem ściernym, najpierw gru­boziarnistym, a następnie drobnoziarnistym (do polerowania). Papier ścierny należy przesuwać w ten sposób, aby jak najmniej stykał się z krawędzią wierzchołkową garbu krzywki.Jeżeli zużycie krzywek wału rozrządu jest stosunkowo nieznaczne, to powierzchnię krzywek wygładza się drobnoziarnistą osełką korun­dową lub przez szlifowanie. Dość duże zużycie krzywek wału rozrządu można naprawić przez ich naspawanie oraz przeszlifowanie na specjal­nej szlifierce (tzw. kopiarce). Próby regenerowania nadmiernie zuży­tych bieżni krzywek wału rozrządu bez odpowiednich urządzeń i wy­posażenia nie zapewniają jednak przywrócenia prawidłowego ich kształtu. Dlatego też najlepiej jest wał rozrządu o znacznie zużytych krzywkach wymienić na nowy bez prób naprawy.

Comments

comments