Zwarcie wewnętrzne płyt akumulatora

Objawy. Zwarcie wewnątrz zespołu płyt w ogniwie zmniejsza wy­datnie pojemność akumulatora, obniża napięcie między czopami bie­gunowymi lub nawet uniemożliwia pobieranie prądu z akumulatora.Rozrusznik obraca wał korbowy silnika bardzo wolno lub w ogóle nie może go obracać. Światła palą się niedostatecznie jasno.Akumulator, w którym powstało zwarcie wewnętrzne w ogniwie, nie wykazuje swego nominalnego napięcia podczas ładowania, przy czym mimo ładowania nie wzrasta gęstość elektrolitu.Przyczyny. Zwarcie wewnętrzne w ogniwie akumulatora może powstać wskutek uszkodzenia przekładki (przez zawiesiny masy czyn­nej w elektrolicie) lub bezpośredniego zetknięcia się różnoimiennych płyt (np. w razie ich wypaczenia). Ponadto różnoimienne płyty w ogni­wie mogą ulec zwarciu przez wypadające (wykruszające się) kawałki masy czynnej płyt gromadzące się na dnie naczynia.Naprawa. Akumulator wykazujący objawy zwarć wewnętrznych w ogniwach należy jak najszybciej przekazać do naprawy w celu wy­miany uszkodzonych płyt i przekładek (separatorów).Wskazania. Przekładki mogą ulec uszkodzeniom mechanicznym wskutek nieprawidłowej zabudowy płyt w ogniwach, zbyt niskiego po­ziomu elektrolitu lub wypaczania się płyt, albo uszkodzeniom chemicz­nym w razie zwęglenia (od strony płyty dodatniej) w wyniku przegrza­nia lub w przypadku zbyt dużej gęstości elektrolitu. Dlatego też należy dbać, aby akumulator był obsługiwany zgodnie z zaleceniami instruk­cji fabrycznej.

Comments

comments