Zwichrowanie tarczy sprzęgła

Objawy. Jeżeli tarcza sprzęgła jest zwichrowana, sprzęgła nie moż­na w pełni wyłączyć (sprzęgło „ciągnie” — patrz punkt 3.1.2). Odkształ­cona tarcza sprzęgła nie ulega bowiem zupełnemu oswobodzeniu, lecz zawsze styka się częściowo z tarczą dociskową i kołem zamachowym. Wskutek zwichrowania tarczy sprzęgła, podczas włączania biegu sły­chać zgrzyty kół zębatych w skrzynce biegów. Zmniejszenie luzu pedału sprzęgła nie usuwa niedomagania.Przyczyny. Powodem zwichrowania tarczy sprzęgła może być nie­ostrożne obchodzenie się z nią podczas składania sprzęgła lub nitowania okładzin. Niekiedy tarcza sprzęgła może ulec odkształceniu na piaście wskutek zluzowania się nitów lub śrub ściągających.Zwichrowanie tarczy sprzęgła może być również następstwem róż­nych odległości poszczególnych dźwigienek wyłączających od łożyska oporowego sprzęgła (np. różnice odstępów dźwigienek od łożyska prze­kraczają 0,5 mm). W sprzęgle wielotarczowym zwichrowanie tarcz na­stępuje najczęściej wskutek ich przegrzania jako rezultat nieumiejęt­nego prowadzenia samochodu w terenie (zwłaszcza podczas jazdy po głębokim śniegu lub piasku).Naprawa. Zwichrowaną tarczę sprzęgła należy wymienić w war­sztacie naprawczym na nową. Niewielkie odkształcenia można niekiedy usunąć przez przeszlifowanie okładzin tarczy lub przez prostowanie. Jeżeli przyczyną odkształcenia tarczy były zbyt duże różnice odstępów pomiędzy dźwigienkami włączającymi i łożyskiem oporowym, należy od razu wyregulować prawidłowo te odstępy.Ustawienie dźwigienek wyłączających reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych, umieszczonych na wewnętrznych końcach dźwigienek lub też nakrętek regulacyjnych nakręconych na trzpieniach dźwigienek wyłączających. Ponieważ ustawienie dźwigienek jest dość skomplikowane i wymaga umiejętności oraz doświadczenia od wyko­nawcy, zabieg taki powinien wykonywać specjalista w warsztacie na­prawczym.

Comments

comments