This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Układ hamulcowy

Zadanie hamulców uruchamianych przy użyciu dźwigni lub pedału polega na zmniejszaniu prędkości jazdy lub okresowym unierucha­mianiu samochodu. Prawidłowo działający hamulec powinien za­pewniać:— jednoczesność działania mechanizmów hamulcowych poszczególnychkół (przednich i tylnych); — możliwość szybkiego uzyskiwania pełnej siły hamowania mechanizmów hamulcowych wszystkich kół; — znaczną siłę hamowania na kołach kosztem umiarkowanego naciskuna pedał hamulca. Wymaganiom tym w różnej mierze odpowiadają rozmaite systemy hamulców: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne. O skuteczności hamowania decyduje ponadto stopieńzużycia opon, wysokość ciśnienia powietrza w ogumieniu, rodzaj na­wierzchni, obciążenie pojazdu, liczba kół hamowanych, szybkość reakcji kierowcy oraz warunki atmosferyczne (pogoda, pora roku).Każdy samochód w myśl obowiązujących przepisów powinien mieć co najmniej dwa niezależne układy hamulców (tzw. hamulec pomocni­czy, czyli ręczny oraz hamulec zasadniczy — nożny). Niektóre pojazdy wyposażone są w jeden tylko układ hamulcowy zaopatrzony w dwa niezależne układy uruchamiające — nożny i ręczny. Hamulec ręczny wykorzystuje się zasadniczo tylko w celu unieruchomienia pojazdu na postoju, a poza tym jedynie w przypadkach wyjątkowych, np. w razie uszkodzenia hamulca nożnego.Energia ruchu samochodu (kinetyczna) zależy od prędkości jazdy, cię­żaru własnego samochodu i jego ładunku. Zatem trudniej jest hamo­wać pojazd w pełni załadowany (a w szczególności z przyczepą) niż samochód bez ładunku. Ponadto na przedłużenie drogi hamowania wpływa niekorzystny stan nawierzchni (np. gołoledź lub droga glinia­sta). Opóźnienie ruchu pojazdu wynosi przeważnie 2,5 … 7 m/s2.Z punktu widzenia systematyki niedomagań i kontroli stanu tech­nicznego hamulców, układy hamulcowe można rozpatrywać jako dwa mechanizmy: mechanizm hamulcowy koła oraz układ uruchamiający ten mechanizm. We współczesnych pojazdach mechanizmy hamulcowe wykonywane są jako bębnowe lub tarczowe (np. FIAT 125P). Jako podstawowe zalety mechanizmów tarczowych w porównaniu z bębnowymi wymienić można korzystny rozkład nacisków na całej powierzchni okładzin ciernych, łatwość chłodzenia tarczy, mała skłon­ność tarczy do odkształcania się wskutek rozszerzalności cieplnej i na­cisku okładzin (bębny wskutek nagrzewania się i nacisku szczęk łatwo się odkształcają, co zmniejsza skuteczność hamowania), małe wymiary zewnętrzne i niewielki ciężar. Możliwości rozpowszechnienia się hamul­ców tarczowych ogranicza ich stosunkowo wysoka jeszcze cena.

SKŁADNIKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Trwałość pojazdów samochodowych, ich stan techniczny i gotowość do pracy zależą w dużym stopniu od warunków, w jakich eksploatowany jest pojazd, oraz od sposobu eksploatacji.

Niedomagania paliwowskazu

Objawy. Paliwowskaz nie działa (np. wskazuje opróżnienie zbiornika, choć jest w nim jeszcze dość dużo paliwa), wskazania są nieprawidłowe lub wskazówka zatrzymuje się w pewnych położeniach i nie reaguje na zmianę ilości paliwa w zbiorniku.Przyczyny. Powodem niedomagania paliwowskazu może być prze­rwanie jego obwodu elektrycznego, niewłaściwy styk za­cisków lub usterka kółek zębatych mechanizmu pływakowego wskaź­nika (wyłamanie lub nadmierne zużycie). Przyczyną nieprawidłowych wskazań może być zgięcie ramienia pływaka, wskutek czego’ wskazania są błędne (wskaźnik wskazuje zbyt dużo lub za mało paliwa).Naprawa. Jeżeli stwierdzi się niedomagania paliwowskazu, przede wszystkim trzeba sprawdzić wszystkie połączenia obwodu elektrycz­nego. Po wykryciu przerwy, np. wskutek przerwania przewodu, należy zerwane odcinki przewodu połączyć i ^zaizolować, a następnie przy pierwszej okazji naprawiony przewód wymienić na nowy. Ponadto trzeba sprawdzić czystość zacisków i końcówek przewodów. Jeżeli wy­kryje się usterkę czujnika lub wskaźnika paliwowskazu (np. przepa­lenie uzwojenia), należy uszkodzony element bez prób naprawy wy­mienić na nowy.Zgięte ramię pływaka trzeba wyprostować, tak aby po całkowitym napełnieniu zbiornika paliwem wskaźnik paliwowskazu wskazywał „pełny”, a w razie opróżnienia zbiornika do połowy — „pół”. Jeśli przy­czyną zakleszczenia się wskazówki paliwowskazu w pewnych położe­niach jest wyłamanie lub nadmierne zużycie zębów zębatki albo kółka mechanizmu pływakowego, cały mechanizm należy wymienić na nowy.

Stanowiska mycia

Przed właściwym myciem należy najpierw zwilżyć pojazd samochodowy strumieniem zimnej wody. W czasie zimy należy zwilżać pojazd ciepłą wo­dą o temperaturze 35-^40°C.Po zwilżeniu pojazd należy myć strumieniem wody o ciśnieniu 1,8-^2,0 MPa (18-f-20 at). Domywanie kabiny kierowcy najlepiej wykonać szczot­ką ręczną, obsadzoną na długim trzonku, przez który płynie strumień wody, doprowadzony giętkim przewodem.Do mycia autobusów, furgonów dostawczych i kabin kierowców pojazdów ciężarowych, celowe jest używanie środków pieniących, które przyspie­szają mycie, usuwają plamy i odtłuszczają myte powierzchnie. Po umyciu należy podwozie oraz wszelkie załamania i wklęśnięcia prze­dmuchać strumieniem sprężonego powietrza, o ciśnieniu 0,4-H),6 MPa (4-=-6 at).Szyby w autobusach, furgonetkach i kabinach kierowcy najlepiej prze­cierać szmatką, dobrze chłonącą wodę.Stanowisko mycia powinno znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym i dostatecznie” oświetlonym, w którym jest zainstalowany ka­nał środkowy, dwa półkanały oraz urządzenie do mechanicznego mycia podwozia. Na stanowisko mycia powinna być doprowadzona woda zimna i ciepła o ciśnieniu sieciowym 0,15-^0,20 MPa (1,5-^2,0 at) oraz woda zi­mna o ciśnieniu 1,8-7-2,0 MPa (18H-20 at), zaś powietrze sprężone o ciś­nieniu 0,6-t-1,0 MPa (6-r-10 at).Stanowisko mycia może być nieprzelotowe lub przelotowe, co uzależnione jest od rozmiaru stacji obsługi, jej rozkładu i istniejących możliwości. Urzą­dzenie stanowiska nieprzelotowego mycia pojazdów samochodowych po­kazuje rysunek 10.13.Urządzenie stanowiska mycia przelotowego pokazuje rysunek 10.14. Za­leca się urządzenie przelotowych stanowisk mycia, ponieważ można po­łączyć je ze stanowiskiem sprzątania. Stanowiska przelotowe umożliwiają także lepszą funkcjonalność i organizację pracy w stacji obsługi. Z uwagi na możliwość zawilgocenia innych stanowisk obsługowo-napraw-czych, stanowisko mycia powinno być zlokalizowane w oddzielnym pomie­szczeniu.

Instalacja wodociągowa

Źródłem zaopatrzenia w wodę całej zajezdni, w tym stacji obsługi może być wodociąg miejski lub własne ujęcie wody. Zużycie wody jest dosyć duże ze względu na potrzeby:technologiczne (mycie samochodów, zespołów, części),gospodarcze (mycie podłóg, ścian, okien, potrzeby sanitarne),przeciwpożarowe (hydranty, baseny).Woda pobierana z sieci miejskiej ma ciśnienie w granicach 0,2-^-0,25 MPa (2-^-2,5 at). Do mycia samochodów, w celu podniesienia ciśnienia, należy stosować specjalne pompy.Do uzyskania wody ciepłej, jeśli nie można jej uzyskać z sieci ogólnej, zajezdnia i stacja obsługi powinny zainstalować specjalny agregat (wy­miennik ciepła) lub kocioł grzewczy.Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej określa się w opracowaniu tech­nologicznym w wyniku obliczeń lub przyjmuje się je na podstawie wskaź­ników i zestawia odpowiedni bilans wody.